KOBE 9 PREMIUM ‘PHILIPPINES’

Kobe 9 Premium ‘Philippines’
$180
LAUNCH: FRIDAY, MAY 23, 2014 – 8:00 AM EDT
Laser Crimson/Reflective Silver-Obsidian
669630-604
Sizes: 8-12, 13, 14

ybojpxzd

bp6qsikb

94op9ggv

owvnzgmn

r2zdzjht

fskfbwg0